Výstava "arcibiskup Rudolf" v Ostravském Bosku

Výstava "arcibiskup Rudolf" v Ostravském Bosku
12. září 2008

V ostravském kostele sv. Josefa se koná výstava: Olomoucký arcibiskup Rudolf zakladatel Vítkovických železáren. Vítkovické železárny dodaly kovové části na stavbu tohoto kostela.

 

Fotografie ze stavby kostela

 

 

 

Výstava: Olomoucký arcibiskup Rudolf zakladatel Vítkovických železáren

Ostrava

 Pro mnohé z nás je tato informace pravděpodobně velkým překvapením. Co má církev společného s těžkým průmyslem a ještě k tomu přímo olomoucký arcibiskup...?

Na úvod je nutno konstatovat, že církev (hodně Široce řečeno) musela (a musí mít) i z ohledu zabezpečení svých aktivit své ekonomické zdroje. Kromě tradičních zdrojů polního a lesního hospodaření se s nástupem průmyslové revolu­ce objevují nové ekonomické zdroje a církev, vědoma si své­ho základního poslání „hlásat evangelium", i tyto zdroje vy­tváří a následně pro toto hlásání využívá.

V tomto ohledu byl velice prozíravým a významným mu­žem olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský. Byl pří­mým vnukem rakouské císa­řovny Marie Terezie, mecená­šem a žákem i přítelem Ludwiga van Beethovena (Ten pro jeho arcibiskupskou intronizaci složil známou Missu solemnis.). Arcibiskupem a kardiná­lem se stal v roce 1819. Tehdy - na počátku 19. století - do­chází k intenzivnímu průmyslo­vému rozvoji a tedy ke zvýšené poptávce po železe. Na severní Moravě a ve Slezsku sice exis­tovaly hutě na jeho výrobu (Frýdlant u/O., Sobotín, Vrbno p/P.), které využívaly místní zdroje železné rudy, ale jejich kapacity byly nedostatečné. Hlavní projektant Severní (Ferdinandovy) železné dráhy F. X. Riepel nabídl tehdy výše zmíněnému olomouckému arci­biskupovi Rudolfu vzhledem ke snadné dostupnosti energe­tických zdrojů (uhlí a vody) vybudování pobočného závodu frýdlantských hutí v malé ves­nici Vítkovice. Olomoucký arcibiskup zareagoval pozitiv­ně, v roce 1828 pověřil tohoto muže, aby svůj projekt ve Vít­kovicích zrealizoval a celou stavbu sám finančně zajistil. Během necelých dvou let byla vybudována nová, na základně moderních technologií pracující huť na výrobu surového železa a k tomu tři válcovací stolice. Tento závod dostává dle svého zakladatele název Rudolfova huť. Tak byl položen jeden ze základů budoucího dynamické­ho rozvoje celého Ostravska. Když arcibiskup Rudolf v roce 1831 zemřel, stala se huť ma­jetkem olomouckého arcibis­kupství, které ji v roce 1843 prodalo významnému bankéři Salomonovi Rothschildovi. Ten z ní vybudoval jeden z největší závodů na výrobu železa ve střední Evropě, což je ale už jiné téma.

Pro  teologickou aktualizaci této významné postavy je vhod­né si připomenout dvě skuteč­nosti: Arcibiskup Rudolf svou olomouckou arcidiecézi miloval. Když v roce 1831 ve věku 43 let zemřel, musel být sice jako člen rodiny Habsburků pochován v rodinné hrobce v kapucínském kostele ve Víd­ni, ale před svou smrtí nařídil, aby do zvláštní schránky v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci bylo uloženo jeho srdce a na mramorovou krycí desku byl napsán tento (latinský) text: Rudolfa arci­vévody purpurem oděného bis­kupa olomouckého srdce, do něhož za živa své svěřené vklá­dal. Zde se chová jako trvalý symbol lásky." Byť tedy arci­biskup položil základ velkého průmyslového podniku, byl prvotní pohnutkou jeho jednání vztah lásky.

Kopie busty arcibiskupa Ru­dolfa z krypty olomoucké katedrály byla v roce 1998 umís­těna před ředitelstvím Vítkovic­kých železáren na ulici Ruská v Ostravě. Je zvláštní a také překvapující a pro nás svým způsobem výzvou i otázkou, že se průmyslový gigant ke svému zakladateli hlásí. Průmyslový nevěřící svět nám, věřícím, připomíná významnou postavu naší vlastní církevní historie a možná chce - potřebuje -očekává připomenutí duchovní­ho poselství, které jako křesťané skrze tuto významnou osob­nost naší církve v sobě neseme.

P. Jan Larisch

 

PS: Vzhledem ke kulatému výročí (180 let) založení Vítko­vických železáren byla občan­ským sdružení ProArte 21 pod vedením dr. Přemysla Dvorské­ho a za finanční podpory Vítko­vice Haevymachinely vytvoře­na putovní výstava, kterou je možno v průběhu roku shléd­nout v ostravských kostelích:

Ostrava-Poruba, Biskupské gymnázium 28. 4. - 15. 5., Ostrava-Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého 16. 5. - 6. 6., Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele 8. 6. -30. 6., Moravská Ostrava -kostel sv. Václava 3. 7. - 7. 9., Moravská Ostrava - kostel sv. Josefa (Don Bosko) 12. 9. - 28. 9., Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha (pastorační stře­disko) 3. 10. - 26. 10., Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje 30.10. - 10. 11., Ostrava-Svinov, kostel Krista Krá­le 15. 11 - 30. 11., Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše 5. 12. - 15. 12. a Olomouc, katedrála sv. Václava 21. 12.2008-11. 1.2009.

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací