Oratoř na ulici

Oratoř na ulici - terénní pedagogická práce s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy

Tento program je realizován ve Středisku čtvrtým rokem. Nejdříve byl pouze sezónní (od dubna do října). Od ledna 2012 pracovníci jezdí do lokalit s karavanem, provoz je tedy celoroční, v pěti pracovních dnech, ve třech lokalitách. V tomto školním roce se nám podařilo rozjet novou lokalitu, kde už nejsme jen v karavanu, ale máme klubovnu, ve které lze s dětmi podnikat o to více činností.

Program je určen především pro děti předškolního věku, které žijí ve vyloučených lokalitách, a nikdo s nimi soustavně nepracuje. Život takového dítěte je omezen pouze na lokalitu, kde žije. Děti většinou nemají žádný kontakt s vnějším světem ani představu o něm. Nemají dostatek podnětů k tomu, aby si uměly samy hrát, mají problémy s vyjadřováním a často nemají základní dovednosti předškolního dítěte.

1                                          

Pro děti mladšího školního věku program nabízí v karavanu pravidelné doučování. Tyto děti také mohou navštěvovat programy ve Středisku.

Do lokalit jezdí celkem osm pedagogů ve tříčlenných nebo čtyřčlenných týmech, kteří dětem připravují dvouhodinové bloky obsahující společnou katechezi a modlitbu, aktivity na zdokonalení jemné a hrubé motoriky i grafomotoriky. Při každém výjezdu je také čas na společné hry a nejrůznější edukační aktivity.

Prováděné aktivity vedou k seznámení s okolním světem, zlepšení sociálních dovednosti, osvojení a fixaci znalostí potřebných k úspěšnému vstupu do školy, posílení sebevědomí, rozvíjení vzájemné spolupráce, vybudování důvěry, poskytování pozitivních vzorů, srozumitelnému zprostředkování vzorce chování majority a zároveň pozitivně ovlivňují zažitý kastovní systém v komunitě a podporují vzájemnou spolupráci mezi dětmi z různých kast.

2

Mnohým dětem, které navštěvovaly pravidelně Oratoř na ulici, se pak lépe nastupovalo do mateřských nebo přímo do základních škol i do jejich přípravných tříd.

Náš cíl není nahradit dětem pobyt v mateřských školách, nebo snad suplovat přípravné třídy, které nabízejí pro tyto děti mnohé základní školy. Ale naopak právě povzbudit zejména jejich rodiče k tomu, aby své děti do těchto zařízení co nejdříve poslali. Snažíme se rodičům vysvětlovat důležitost vzdělání a především jejich opory pro dítě, které se chce učit nové věci, jen musí mít spojence ve svém rodiči.

Vedoucí programu
  • Hana Beránková
  • berankova@ostrava.sdb.cz

 

Prosba o podporu

Vážení přátelé,
děkujeme za Vaši podporu  salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc. 

Pro zaslání peněžního daru prosím využijte tyto informace.

ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME.


Více informací